Privacy- en cookieverklaring Geheugencentrum Almere 

In deze privacyverklaring willen wij cliënten van Geheugencentrum Almere en bezoekers van deze website op een eenvoudige en transparante wijze uitleg geven over de informatie die Geheugencentrum Almere verzamelt, voor welke doeleinden, voor hoe lang deze informatie wordt bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De meest recente privacyverklaring vindt u op de website.

Over ons
Geheugencentrum Almere (hierna: het Geheugencentrum) is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.  Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste omgang met uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uw privacy is voor het Geheugencentrum van groot belang.  Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van zorg en privacy. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, een verzoek wilt indienen of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de organisatie waar u in behandeling bent.

Indien u een patiënt bent van Zorggroep Almere, dan kunt u contact opnemen met:

Zorggroep Almere

t.a.v. Privacy
(aangaande Geheugencentrum Almere)
Antwoordnummer 1643
1300 WE  Almere

Tel. (036) 545 40 00
privacy@zorggroep-almere.nl

Bij Zorggroep Almere kunt u uw verzoek m.b.t. uw rechten ook digitaal doen via het formulier.
Kiest u voor Geheugencentrum Almere voor de optie ‘WZC Polderburen’ 

Indien u een patiënt bent van het Flevoziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met:

Flevoziekenhuis
t.a.v. Privacy en informatiebeveiliging
(aangaande Geheugencentrum Almere)
Postbus 3005
1300 EG Almere

Tel. (036) 868 88 88
privacy@flevoziekenhuis.nl 

Indien u een patiënt bent van het GGz Centraal, dan kunt u contact opnemen met:

GGz Centraal
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
(aangaande Geheugencentrum Almere)
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort

Tel. (033) 460 96 09
fg@ggzcentraal.nl

Meer informatie over hoe GGz Centraal omgaat met patiëntenrechten en de bescherming van uw privacy vindt u achter deze link.

Gebruik van persoonsgegevens 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt een wettelijke basis voor de omgang met persoonsgegevens. In de AVG wordt het begrip persoonsgegeven gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon. Hierbij kunt u denken aan uw naam, adres, woonplaats, identificatienummer, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook een IP-adres. Alles wat met deze gegevens wordt gedaan wordt verwerken genoemd. Denk bijvoorbeeld aan het verzamelen, opslaan, inzien, wijzigen en verwijderen van de persoonsgegevens. De wet maakt een onderscheid tussen algemene persoonsgegevens, en bijzonder gevoelige persoonsgegevens ofwel bijzondere persoonsgegevens. Een voorbeeld hiervan zijn gezondheidsgegevens. 

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking
Wanneer u in behandeling komt bij het Geheugencentrum zullen gegevens van u worden verzameld. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u goede zorg te kunnen verlenen. Dit betreffen ook bijzondere gegevens zoals gezondheidsgegevens. Ter uitvoering van de wettelijke taken zal het Geheugencentrum persoonsgegevens verwerken. Hieronder lichten wij toe welke gegevens wij van u verzamelen en voor welk doel.

 • Identificatie- en contactgegevens zoals voornaam en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, BSN-nummer (om gegevens te controleren aan de hand van de Basis Registratie Personen) en geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt om u te identificeren, registreren, om een digitaal dossier aan te leggen en om contact te onderhouden.
 • Zorggegevens zoals verleende zorg of behandeling, verwijzing, betrokken instanties en/of behandelaren en gezondheidsgegevens. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om:
  • gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren voor de gezondheidstoestand in kaart te brengen; in kaart brengen van zorgbehoefte;

  • acties te ondernemen en mogelijk bedreigende factoren voor de gezondheidstoestand in kaart te brengen;

  • vroegtijdig specifieke stoornissen op te sporen en preventief te handelen;

  • voorlichting, advies, instructie en begeleiding te geven;

  • maatregelen te formuleren ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

Wanneer u onze website bezoekt houden wij uw bezoekgegevens bij: IP-adres, gebruikte apparatuur en software, gebruikte links binnen de website, gebruikte zoektermen in de zoekmachine van de website. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje “Cookies”. Deze gegevens worden verzameld om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. 

Rechtsgronden voor de verwerking
Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens worden verwerkt indien hier een rechtmatige grondslag voor is. Het Geheugencentrum verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de behandelovereenkomst. Het is ook mogelijk dat het Geheugencentrum op basis van een wettelijke plicht persoonsgegevens verwerkt. In het geval van een NPO-onderzoek (neuropsychologisch onderzoek) heeft u uitdrukkelijke toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Geheugencentrum Almere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij uit wet- en regelgeving andere bewaartermijnen voortvloeien.

Medisch dossier
Het Geheugencentrum is wettelijk verplicht uw (digitale) medisch dossier twintig jaren te bewaren. Deze bewaartermijn begint te lopen nadat het laatste (zorg)contact heeft plaatsgevonden.  

Logging van elektronische zorgdossiers
De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) verplicht zorginstellingen om de logging van dossiers minimaal vijf jaren te bewaren. De bewaartermijn loopt vanaf het moment dat de actie wordt gelogd. 

Administratieve (financiële)gegevens
Persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie (declaratie) bewaart Geheugencentrum Almere maximaal zeven jaren, in verband met fiscale bewaartermijn, na het opstellen van het betreffende document.

Onderlinge uitwisseling zorgverleners

Graag wijzen wij u erop dat een multidisciplinair overleg tussen verschillende zorgverleners deel kan uitmaken van het diagnosetraject van het Geheugencentrum. Tijdens dit overleg wordt informatie over u uitgewisseld door de betrokken zorgverleners. Uw gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Het delen van deze informatie is van belang voor het leveren van goede zorg. Alleen uw behandelend arts legt daarbij verslag in uw dossier. Andere deelnemers van dit overleg doen dit niet. Daarnaast worden uw huisarts en eventuele casemanager op de hoogte gebracht van het diagnosetraject en de uitslag. U kunt als patiënt hiertegen bezwaar maken, zowel in het algemeen als tegen een persoon. 

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan andere bedrijven of instellingen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt uitsluitend plaats indien het Geheugencentrum wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken of wanneer dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. 

Beveiliging

Het Geheugencentrum heeft passende en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van het Geheugencentrum persoonsgegevens verwerken. De nadere beveiligingsmaatregelen van de betrokken organisaties zijn te vinden in de privacyverklaring van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Hieronder worden uw rechten beschreven:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen. 

 • Inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben: u heeft het recht om u gegevens in te zien en/of een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken.  

 • Het laten corrigeren van fouten met betrekking tot uw persoonsgegevens: indien u van mening bent dat wij onvolledige of onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, heeft u recht op verbetering of aanvulling van deze persoonsgegevens. 

 • Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn of de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 • Intrekken van uw toestemming: u heeft het recht om te allen tijde uw gegeven toestemming ten aan zien van het NPO onderzoek weer in te trekken. 

 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. Zo kunt u uw gegevens makkelijk doorgeven aan een andere partij. U kunt ons ook vragen om uw gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere partij. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming van de organisatie waar u in behandeling bent. U vindt de contactgegevens onder het kopje “over ons” aan het begin van deze privacyverklaring. Voor het inroepen van al uw rechten geldt dat uw identiteit vastgesteld moet worden om misbruik te voorkomen. Het kan daarvoor nodig zijn dat u wordt gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren. Dit kunt u veilig aanleveren via de KopieID applicatie van de rijksoverheid.  Wij streven ernaar om uw verzoek binnen vier (4) weken van een reactie te voorzien. Mocht de behandeling van het verzoek meer tijd in beslag nemen dan informeren wij u hierover binnen de gestelde termijn met een motivatie en een concreet vooruitzicht van de afhandeling van uw verzoek.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Als we er samen niet uitkomen kunt u op grond van de AVG ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wanneer u onze website www.geheugencentrumalmere.nl bezoekt plaatsen wij cookies voor verschillende doeleinden. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen worden van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Het Geheugencentrum gebruikt de cookies om: 
 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);

 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen in de browser. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te onthouden op de webserver, zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website en om de site aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. We gebruiken de cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt. Het Geheugencentrum heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens van websitebezoekers te verwerken om zo algemene statistieken van onze websitebezoekers te krijgen. Het Geheugencentrum heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Dat houdt onder meer in dat voor het IP-adres een pseudoniem wordt gebruikt, voordat dit aan Google wordt verzonden. Google mag de verwerkte gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere Google diensten inzetten. Lees voor meer informatie het Google Privacybeleid.

Verwijderen van cookies 

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.